در سال ٢٠١٥ میلادی از طرف سازمان یو ان او مقالەای منتشر شدە در رابطە با شرایط دشوار و نگران کنندە مادر و فرزند در حین فرار.

 شبکە اجتماعی بە نام پژوهش و تحقیقات پناهندگان در رابطە با زنان پناهجو را در این لینک می توانید مطالعە کنید.

برای تشویق و بەدست آوردن اطلاعاتی برای زنان پناهجو درتبعید می توانید بە این سایت مراجعە کنید.

 

درشهر فورست موسسەای بە نام – پل فورست – خدمامت مخصوصی برای زنان پناهجو ارائە دادە. از ماە ژانویە ٢٠١٦ خانمی بە نام دورا اوسلو با همکاری پلیس محلی برای زنان از کشورهای مختلف مراسم صبحانەای برگزار کردند. هدف این گردهمایی این است کە شرایط زنان و حق و حقوق آنها را در آلمان از نزدیک بررسی کنیم.