شهر فورست دارای دو کمپ موقت برای پناهجویان می باشد.

اولی در گوبە نر شتراسە ١٧

و دومی در گوبە نر شتراسە ٤٧

درهردوهایم پناهجویان بطور موقت اسکان دادە می شوند، این افراد از کمپ اول درشهر آیزن هوتن شتاد بە فورست منتقل می شوند.

 

Übergangswohnheim für Asylbewerber

 

Übergangswohnheim klein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول این دو هایم شرکت

A & O Handels,-Dienstleistungs- u. Vertriebsgesellschaft mbH

می باشد.

برای بدست آوردن اخبارواطلاعات در رابطە با اسکان پناهجویان در منطقە اشبری نایسە بە این لینک مراجعە کنید.

اصولا پناهجویان زمانی می توانند از هایم بە یک آپارتمان نقل مکان کنند کە دارای اجازە اقامت باشند. در بعضی از موارد دیدە شدە کە گاهی یک خانوادە در حین مراحل پناهندەگی اجازە نقل مکان بە یک آپارتمان را داشتە است