موسسەای برای مشاورە مهاجرین و تمام کسانی کە حق ماندن در آلمان را دارند موجود می باشد، کە بە دو بخش کاری تقسیم می شود. یک شعبە آن برای دادان مشاورە بە نوجوانان بین ١٢ تا ١٧ سال بە نام – یوگند میگراتسیونس دینست – می باشد. و شعبە دوم این موسسە برای بزرگسالان از سن ٢٧ بە بالا می باشد.

Übersicht Migrationsberatung