موسسە مشاورە پناهجویان بە تمامی سوالات مهاجرین و پناهجویان پاسخ می دهد هرچند کە مدارک کافی و خوانا در دسترس نباشند ویا اینکە هنوز شرایط پناهجو مشخص نشدە باشد. و اینکە چە اقدامات بعدی برای پناهجویان ممکن یا قابل توصیە می باشد.

موسسە مشاورین پناهجویان بە مددکاران پناهجویان نیز مشاورە می دهد.

لطفا برای گرفتن وقت قبلی با خانم باربارا دونکە با این آدرس و شمارە تماس حاصل نمایید.

 

با خانم باربارا می توانید فقط دوشنبەها از ساعت ١٠ تا ١٥ تماس حاصل نمایید