تمام قوانین ذکر شدە درپایین این صفحە چکیدەای از قانون اساسی فدرال آلمان می باشد کە شامل همە انسانها (زنان، مردان وکودکان) می شود.

کرامت انسان از تعرض مصون است.

قانون حقوق بشر پایە و اساس هر جامعە در صلح و عدالت برای تمامی مردم  جهان می باشد

همە انسانها چە زن و چە مرد در برابرقانون مساوی می باشند و از حقوق یکسان برخوردارند.

هیچ کس نباید بە دلیل جنسیت، نسب و تبار، رنگ پوست ، نژاد، زبان ، زادگاە و ملیت ، ایمان و یا اعتقادات مذهبی و سیاسی مورد تبعیض یا الویت قرار بگیرد.

هر انسان آزاد و مختار می باشد کە دین خود را انتخاب کند.

هر انسانی آزاد می باشد کە عقیدە خود را بیان کند.

 

قانون اساسی فدرال آلمان: بە زبان عربی

قانون اساسی فدرال آلمان: بە زبان انگلیسی

قانون اساسی فدرال آلمان: بە زبان فارسی