مراحل تقاضای پناهندگی در آلمان بسیار دشوار می باشد و نمی توان آن را درجملەای خلاصە کرد. برای درک این مطلب شما می توانید بە این سایت مراجعە نمایید.

 

ادارە فدرال آلمان (بوندس آمت) اطلاعات کاملتری را در رابطە با روند مراحل اداری پناهندگی در اختیار شما قرار می دهد.

 

شورای پناهجویان استان نیدرزاکسن اطلاعات حقوقی کاملی را در رابطە با قوانین ملی پناهجوی در آلمان توضیح دادە است. لازم بە تذکر می باشد کە کل آدرس ارتباطات این سایت فقط متعلق بە استان نیدرزاکسن می باشد،وارتباطی بە استان براندنبورگ ندارد.

 

Für Geflüchtete gibt es Erst-Informationen zum Asylverfahren

in deutsch

in englisch

in französisch

in arabisch

in farsi

 

Aktuelle Informationen zum Asylverfahren in Brandenburg und dem Dublin-Verfahren (in deutsch, englisch, arabisch, französisch) finden Sie auf den Seiten des Flüchtlingsrates Brandenburg.