MIGREO-Marktplatz

 

:MIGREO حوزە خدماتی

در این سایت می توانید خدمات ذیل را دریافت یا پیشنهاد کنید. پیدا کردن خانە، تهیە دوچرخە، جستجوی کار و دورەهای کارآموزی، ترجمە مدارک و شرکت در تیمهای ورزشی مانند فوتبال.

Neues Angebot hinzufügen

عرضە و پیشنهادات شما ازطرف هیئت نظارە این سایت کنترل ومنتشر می شود. ما با کمایل میل ارئە دهندەگان و جویندگان را با مرتبط می کنیم. درغیر این صورت شما می توانید شخصا در این پیج خدمات مورد نیازراجستجو و نیازهای لازمە را پیدا کنید. در پیج –هلپ تو- تمامی امکانت خدماتی کە درمنطقە اشپری نایس ارئە می شود را می توان دید.